Teknoloji Tasarım

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN AMAÇLARI

            Teknoloji ve Tasarım dersinin iki temel amacı vardır. İlki hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen bireyler yetiştirmek; ikincisi ise teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Bu çerçevede, Teknoloji ve Tasarım derslerini tamamlamış bireylerin çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlayabilen, problemleri tanımlayıp yaratıcı ve özgün alternatif öneriler geliştirebilen ve bu öneriler arasında değerlendirme yapmak suretiyle en uygununa karar verebilen bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir. Ayrıca teknoloji ve tasarım ikilisinin hayatın günlük akışına sağladığı katkıların yanında olumsuz etkilerinin de var olduğunu bilen, yaptığı teknoloji ve tasarım ürünlerinde olumsuz etkileri en aza indirmesi gerektiği bilincine sahip, teknoloji ve tasarım uygulamalarında etik kurallara ilişkin farkındalığı kazanmış bireyler yetiştirmek de hedeflenmiştir. Bu bireylerin gözlemleyen, inceleyen, çevresine duyarlı, insan hayatını etkileyen problemler karşısında kendisini sorumlu hisseden, analitik düşünce sistematiğini kullanarak bu sorunlara yenilikçi ve özgün çözümler önerebilen, öz güvenli ve birlikte çalışabilme becerisine sahip olması beklenir.

             Bu bağlamda öğrencilere; 

• Teknoloji geliştirme süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırmak, 

• Tasarım kavramı, türleri ve süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırmak, 

• Günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümüne ilişkin sorumluluk almalarını ve bu problemlerin çözümünde teknoloji geliştirme süreçlerini ve tasarım becerilerini kullanmalarını sağlamak, 

• Tasarımcıların uyguladığı problem belirleme ve şartlara göre en uygun çözüm önerisi geliştirme süreçlerini anlamalarına yardımcı olmak, 

• Teknoloji ve tasarım bilgi birikiminin; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma konularındaki etkisinin farkına varmalarına yardımcı olmak, 

• Karşılaşılan problemlere farklı malzemeler kullanarak bilimsel yöntemlerle ve teknoloji tasarım süreçleriyle çözüm sağlanabileceğini kavratmak, 

• Birey, çevre, toplum ve teknoloji arasındaki etkileşimi fark ettirmek,

• Kapasiteleri konusunda bilinç kazandırmak ve öğrencilerde farkındalık oluşturmak, 

• Problem tanımlama, çözme ve uygulama becerileri geliştirmesinde yardımcı olmak, 

• Görselleştirme becerisi kazandırmak, 

• Özgür, özgün ve yenilikçi düşünme becerileri kazandırmak, 

• Teknoloji ve tasarım ile ilgili kariyer bilinci kazandırmak, 

• Teknoloji ve tasarım süreçlerinde iş güvenliği önlemlerinin önemini fark ettirmek, 

• Doğal ve beşerî bilimlere ilişkin merak uyandırarak ve tutum geliştirerek elde edilecek bilgilerin tasarım yoluyla ürüne dönüşebileceği konusunda bilinç kazandırmak, 

• Farklı teknolojik alanlardaki (enerji, ulaşım, bilişim vb.) ilerlemelerin kökeni ve geleceği konusunda bilgi edindirmek, 

• Bilimsel bilgi ve teknolojinin yaratıcı düşünme sistematiği ile yenilikçi (inovatif) ürünlere dönüşmesi konusunda katkı sağlamak, 

• Buluş, icat, keşif, bilim, teknik, endüstri gibi kavramlar konusunda bilgi edindirmek, 

• Özgün fikirlerin değeri ve fikrî hakların korunmasının teknolojik ilerlemeye katkısının bilincini kazandırmak amaçlanmaktadır. 

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

7. VE 8.SINIFLARIN ÖĞRENME ALANLARI İLE ÜNİTELERİ

ÖĞRENME ALANI

7.SINIF

8.SINIF

ÜNİTE ADI

ÜNİTE ADI

A. TEKNOLOJİ VE TASARIMIN TEMELLERİ

 

1. Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum  

1. İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi ve Fikirlerin Korunması

2. Temel Tasarım

B. TASARIM SÜRECİ VE TANITIM

 

1. Tasarım Odaklı Süreç

1. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Akıllı Ürünler

2. Bilgisayar Destekli Tasarım

2. Tanıtım ve Pazarlama 

C. YAPILI ÇEVRE VE ÜRÜN

 

1. Mimari Tasarım

1. Görsel İletişim Tasarımı

2. Ürün Geliştirme

2. Ürün Geliştirme

3. Mühendislik ve Tasarım

4. Doğadan Tasarıma

Ç. İHTİYAÇLAR VE YENİLİKÇİLİK

 

1. Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

1. Ulaşım Teknolojileri

2. Engelsiz Hayat Teknolojileri

D. TASARIM VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM

 

1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

2. Bunu Ben Yaptım

2. Bunu Ben Yaptım

 

            Bu amaçlara ulaşabilmek için öğrencilerimizden beklentilerimiz şunlardır:

·  Derse kendini geliştirme yönünde, öğrenmeye ve uygulamaya açık olumlu tutumla katılmak,

·  Dersin içeriği ile ilgili olarak öğretmenlerince kendilerine belirtilen hazırlıkla derse gelmek (Defter, malzeme, ilgili araç-gereç ve ödevler)

·  Ders süresince yapılan çalışmalara aktif katılım göstermek

·  Çalışmalarını kendisine ifade edilen kriterlere uygun ve zamanında tamamlamak,

·  Atölye ortamının gerektirdiği çalışma kurallarına uymak,

·  Grup etkinliklerinde paylaşımcı ve katılımcı davranmak,

·  Okul kuralları ve ders içi kurallara uymak,

·  Sunum ve paylaşımlarda eleştiri diline dikkat etmek,

·  Araştırma ve sorgulamaya açık olmak.

            Öğrencilerin değerlendirilmesinde temel alınan değerler şu şekildedir:

·  Dersle ilgili olarak önceden belirtilen hazırlık ve araç-gereçle derse katılmak,

·  Dersin konusuyla ilgili çalışmaları içeriğine uygun kriterleri taşır nitelikte yapmak,

·  Çalışmalarını belirtilen süre içerisinde tamamlamak,

·  Derste aktif ve katılımcı olmak (ders içi performansın değerlendirilmesi) ,

·  Dersle ilgili sorumluluklarını zamanında yerine getirmek (defter tutma, malzeme/araç-gereç getirme, araştırma yapma, ödev, sunum, maket çalışmaları, çalışmasını belirtilen takvime uygun oluşturma)

            Öğrencilerimizin derste takip ettikleri içerikler, ders notları ve uygulanan çalışma sayfaları ile etkinliklerin birer örneği okul bilgi portalında paylaşıma sunulmaktadır.