Görsel Sanatlar

GÖRSEL SANATLAR

Amaçlar

Okulumuzda verilen görsel sanatlar eğitiminde bilgilerin özümsenmesi ve sanat eserlerinin daha anlamlı değerlendirilmesi, sanat çalışması oluşturmada ve sanatı takdir etmede kişisel değer ve fikirlerin iletimi; sanat eserinin meydana gelmesinde yaratıcı sürecin araştırılması, analizi ve keşfi, sanat elemanları ve tasarım ilkeleri doğrultusunda geleneksel ve çağdaş sanat materyallerinin kullanılarak tasarım yapılması, görsel sanat dilinin geliştirilmesi, görsel sanat çalışması oluşturulurken farklı tekniklerin bir arada kullanılması üzerine odaklanılmıştır.

 • Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip,
 • Görsel sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip,
 • Görsel sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılan ve bu tartışmaları değerlendiren,
 • Görsel sanatların doğası ve kökenini inceleyen, değerini sorgulayan,
 • Güncel kültür-sanat nesnelerini/tasarımlarını bilinçli olarak izleyen,
 • Kendi kültürü ile diğer kültürlere ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan,
 • Görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknikile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak düşüncelerini ifade eden,
 • Görsel sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendiren,
 • Sanat alanıyla ilgili meslekleri tanıyan,
 • Görsel sanatları öğrenmeye ve uygulamaya istekli bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Öğrencilerimizin;

 • Doğayı gözlemleme duyarlığı kazanmasını, yeteneklerini fark ederek kendine güven duygusunu geliştirmesini, kendini ifade ederken görsel biçimlendirme yollarını kullanmasını, geçmişten günümüze miras kalan ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını, anlamasını ve haz almasını, bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazanmasını,
 • Algı birikimini, hayal gücünü geliştirmesini, bu birikimlerini sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesini, yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretme becerisi kazanmalarını,
 • Sanatın ve sanat eserlerinin her zaman önemsenecek değerler olduğunu benimsemesini, doğada olan ve insan eliyle üretilen her şeyi estetik değerleri ile görmesini, kendini ifade ederken de bu değerlerden yararlanma yeteneği kazanmasını,
 • Her türlü araç ve gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme becerisi kazanmasını, farklı tekniklerin anlatım zenginliği sağladığını keşfetmesini, amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma ve doğacak sorunlara teknik çözümler üretme becerisi kazanmasını sağlayan teknik amaçlar hedeflenmiştir.

Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz, tüm öğretim etkinliklerine etkin olarak katılmakta, öğretmenlerimiz bu süreçte öğrenciyi yönlendiren, yardımcı olan rehber konumunda dersi işlemektedir. Öğretmenlerimiz yapılan etkinlikler sırasında öğrenciyi izler, yapıcı eleştiriler getirerek öğrencilerimizin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Programlar

Görsel Sanatlar Programı okulumuzda tüm sınıf (1-8) düzeylerinde üç ana öğrenme alanı çerçevesinde yürütülmektedir. Bunlar:

            1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme, 

            2. Kültürel Miras,

            3. Sanat Eleştirisi ve Estetik şeklindedir.

Projeler

Öğrencilerimiz derslerde okul binaları ve çevresinde görsel zenginlik sağlayacak resim, seramik, heykel ve tasarım uygulamaları yapmaktadırlar. Büyük boyutlu tuval çalışmaları, seramik rölyef ve heykeller, üç boyutlu farklı malzemelerle tasarımlar yaratarak okul binalarımızı donatan öğrencilerimiz, okul bahçesindeki duvarları resim çalışmaları ile süsleyecekler ve bahçemizdeki beton malzemeleri renklendireceklerdir.

Okulumuz, yıl boyunca yurt içi ve dışında yapılan yarışmalara öğrencilerimizin katılımı için her türlü desteği sağlamaktadır.

Öğrencilerimiz, görsel sanatlara ilişkin yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarını "Sanat Haftası" kapsamında düzenlenen sergiler aracılığıyla sunmanın heyecanını da yaşarlar.