Tarih

TARİH

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesinde Tarih dersleri Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre dört yıllık bir programı kapsamaktadır. Tarih Dersi Öğretim Programlarında 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınmıştır. Bu programla öğrencilerin; geçmişten bugüne insanlığın mirasını kavramaları, yaşadıkları toplum, ülke ve dünyanın bugünlere nasıl geldiğinin farkındalığını kazanarak, günümüzde olup bitenleri yorumlamayı ve geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturabilmeyi kapsayan bir tarih bilinci geliştirmeleri,  Türk milletinin ve Türk kültürünün geçmişten bugüne gelişimini takip etmeleri ve anlamaları, Türkiye’nin küreselleşen dünya içindeki yerini ve rolünü kavramaları amaçlanmaktadır. Okulumuzda Tarih derslerinde ayrıca Neden-Sonuç İlişkisi Kurma, Değişim ve Sürekliliği Algılama, Tarihsel Analiz ve Yorum, Tarihsel Sorgulamaya Dayalı Araştırma ve Tarihsel Empati kurma becerileri kazandırmak amaçlanmıştır.

9.SINIF TARİH DERSİ

Öğrencilere, geçmişe dair bilgiler verilmesi ve bu bilgiler aracılığıyla tarihe özgü çeşitli yeterlilik ve beceriler kazanmaları amacıyla hazırlanan Tarih Dersi Öğretim Programı, tarih biliminin doğasına uygun olarak sosyal bilimlerin farklı dallarının perspektif ve terminolojisinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Yeni öğretim programı anlayışına göre öğrencilerin tarihteki farklı konulara bütüncül bir bakış açısıyla bakmasını sağlamak hedeflenmiştir. Kronolojik ve tematik anlayışların bir araya getirildiği bir yaklaşımla düzenlenen öğretim programıyla, öğrenenlerin aktif olarak rol aldığı bir öğrenme ortamında tarihî bilginin yapılandırılması amaçlanmıştır. Ünitelerin içeriğini oluşturan konuları ilgili kavramlarla beraber öğretmeyi hedefleyen öğretim programı, bu yapısıyla anlamlı ve kalıcı öğrenmeye katkı sağlayacaktır. Öğretim programı her bir ünitede geçen temel kavram, olgu ve genellemeleri ön plana çıkarmaktadır. Tarihî olayların sağlıklı bir biçimde öğrenilebilmesi için her bir olayla ilgili temel kavram, olgu ve genellemeler arasındaki ilişkinin öğrenenler tarafından anlaşılması gerekmektedir. Öğrencilerin kavramlardan hareketle olgulara olgulardan da genellemelere ulaşmaları beklenir. Öğrencilerin, tarihî olay ve olguları mekânın yanı sıra maddi manevi bağlam ve yapılarla da ilişkilendirerek neden ve sonuçlarıyla birlikte derinlemesine analiz etmeleri amaçlanmıştır.

10. SINIF

Tarih Dersi Öğretim Programı, önceki öğretim programlarının aksayan ve eleştirilen yönleri dikkate alınarak MEB tarafından yenilenmiş ve Osmanlı Tarihi 10 ve 11. Sınıfa  bölünmüştür. Öğretim programının içeriği hazırlanırken kavram ve olgulara dair soyut temalara ilişkin somut tarihî örneklerde Türk, İslam ve Anadolu tarihlerine ağırlık verilmiştir.

11. SINIF

Önceki yıllarda 11. Sınıf düzeyinde TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi verilirken MEB tarafından yapılan düzenleme ile bu öğretim (2018-2019) yılında Osmanlı Tarihi’ni 17. Yüzyıldan 20. Yüzyılda yıkılış dönemini  kapsayan konuları işlenecektir.

11. SINIF SEÇMELİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER DERSİ

Türkçe- Matematik alanında seçmeli olarak verilen bu derste Uluslararası ilişkilerin temel kavramlarının tanıtılması, alt dallarının ve inceleme alanının açıklanması, bireyler arası ilişkiler ve Uluslararası İlişkilerin benzerliklerinin kavratılması amaçlanmaktadır.

12. SINIF TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin, Atatürk’ün üstün askerlik ve devlet adamlığı yetenekleri ile inkılapçılığını kavramaları ve onu örnek almaları, Millî Mücadele’nin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik koşulları ile ulusal ve uluslararası boyutlarını kavramaları ve analiz etmeleri,  Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabının anlamını ve önemini kavramaları,  İnsan hakları, ulusal egemenlik, milliyetçilik, demokrasi, çağdaşlık, laiklik ve cumhuriyet kavramlarının ifade ettiği anlamları ve bunların Türk milleti için önemini kavramaları, Atatürk İlke ve İnkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavratmak amaçlanmaktadır.Bu yıl yeni programa dahil edilen yakın geçmiş konuları ile 1945-1990 yılları arasında Türkiye’de ve Dünya’da meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler de kavratılacaktır.

12. SINIF ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ

12. Sınıf Türkçe – Matematik alanında seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi ile öğrencilerin bilgiye dayalı, 20.Yüzyılın  başlarından  günümüze  kadar  dünyada  ve  Türkiye’de  meydana  gelen  gelişmelere ilişkin bilgi edinmeleri, Dünyada  meydana  gelen  siyasi,  ekonomik,  sosyal,  kültürel  ve  bilimsel  gelişmelerin  Türkiye’ye etkileri  ile  bu  gelişmeler  karşısında  Türkiye’nin  tavrını  ve  20.  yüzyılda  Türkiye’nin  dünyadaki rolünü anlamaları, kendilerini  geliştirerek  21.  yüzyılın  gelişen  ve  değişen  gereksinimlerine  yanıt  verecek  bir donanım kazanmaları ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilmeleri, küreselleşen  dünyada,  siyasi,  ekonomik,  sosyal,  kültürel  ve  bilimsel  olayların  çok boyutluluğunu farklı bakış açılarıyla ve karşılaştırmalı olarak değerlendirmeleri  amaçlanmaktadır. Ayrıca bu ders, öğrencilerin TM alanından seçecekleri mesleklerin bazılarına da bilgi alt yapısı oluşturması açısından destek olmaktadır.

 TITC (TURKEY IN THE 20TH CENTURY)  DERSİ:

11. ve 12. Sınıf UB Programında, TM alanında yer alan bu ders ile Dünya’da ve Türkiye’de geçmişten bugüne kadar gerçekleşmiş olan tarihsel, sosyolojik ve coğrafi gelişmelere disiplinler arası işbirliği ile yaklaşarak öğrencilerin bilinçlenmesi, duyarlılık kazanması, kavramları, terimleri ve     teknikleri uygulamalarını sağlayarak sosyal araştırmaya uygun dil kullanabilmek, konuları ilişkilendirerek sağlam kanıtlara dayalı savları ve yorumları sunma becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır.