Coğrafya

COĞRAFYA

Hızla artan teknolojik gelişmeler, özellikle bilgi-iletişim alanlarında yaşanan değişim;  yerel, bölgesel, ulusal ve küresel etkileşimleri artırmıştır. Bu anlamda, bazı coğrafi çalışmalarda ifade edildiği gibi “zaman-mekân yakınlaşması” yaşanmaktadır. Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekteki etkileşimler sadece beşerî süreçler açısından değil doğal süreçler açısından da söz konusudur. Günümüzde coğrafi bilgiler günlük hayatta daha yoğun olarak kullanılmaktadır. Farklı mekânsal ölçeklerdeki doğal ve beşerî süreçlerde yaşanan bu etkileşim ve değişimler dikkate alınarak hazırlanan Coğrafya Dersi öğretim programı bu süreçleri inceleme, yorumlama ve çözüm aramaktadır. Bu doğrultuda, okulumuzda Coğrafya Dersi Programı içinde yer alan genel amaçlar kapsamında,

- Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve araştırma yöntemlerini kullanarak araştırmalar yapması ve sonucunu raporlaştırması,

-  İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanması,

- Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavraması,

- Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerleri anlama ve bu değerlere sahip çıkma bilinci geliştirmesi,

-  Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavraması,

- Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavraması,

-  Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek bunlardan korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirmesi,

- Türkiye ile yakın ilişkisi bulunulan bölgeler ve ülkeler olmak üzere dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, dersin işlenişi sürecinde,  Coğrafi Gözlem, Arazi çalışması, Coğrafi Sorgulama, Zamanı Algılama, Değişim ve Sürekliliği Algılama, Harita Becerileri, Tablo, Grafik ve Diyagram Hazırlama ve Yorumlama, Kanıt Kullanma becerilerinin yanında Vatanseverlik, Doğa Sevgisi, Özdenetim, Sorumluluk gibi değer ve tutumları da kazandırılmaya çalışılmaktadır.

YYT (20. YÜZYILDA TÜRKİYE)  DERSİ

11. ve 12. Sınıf UB Programında, TM alanında yer alan bu dersimizde, Dünya’ da ve Türkiye’ de geçmişten bugüne kadar gerçekleşmiş olan tarihsel, sosyolojik ve coğrafi gelişmelere disiplinler arası işbirliği ile yaklaşarak öğrencilerin bilinçlenmesi, duyarlılık kazanması, kavramları, terimleri ve teknikleri uygulamalarını sağlayarak sosyal araştırmaya uygun dil kullanabilmelerini konuları ilişkilendirerek sağlam kanıtlara dayalı savları ve yorumları sunmalarını sağlama becerisini kazandırabilmeyi amaçlamaktadır.