Beden Eğitimi

BEDEN EĞİTİMİ

Okulumuzun fiziki koşulları, öğretmen özellikleri, öğrenci ihtiyaçları ve çağın gerekleri dikkate alınarak okulumuza özgü bir öğretim programı geliştirilerek Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB)’ndan uygulama onayı alınmıştır. TED Ankara Koleji Oyun ve Fiziki Etkinlikler- Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı, çeşitli felsefi akımların bir arada kullanıldığı bir program olarak yapılandırılmış, birçok felsefi yaklaşımın birey için önemli olan boyutlarından yola çıkılarak program ilkeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Öğrencilerin bedensel, sosyal-duygusal ve zihinsel gelişimlerini bir arada ele alır.

2. Öğrencilerin beden eğitimi ve sporla ilgili “ders uygulamaları”, “ders dışı okul içi” ve “okul dışı’’ yaşamlarını birbirine bağlar.

3. Beden eğitimi ve spor alanındaki teknolojik gelişmelerden yararlanır.

4. Her bir öğrencinin beden eğitimi ihtiyaçlarını güvenilir ve geçerli yöntemlerle değerlendirir.

5. Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun öğrenme fırsatları sunar.

6. Öğrenen merkezli öğretim yaklaşımlarını öğretimde kullanır.

7. Okul fiziki etkinlik ve spor imkanlarını etkili kullanır.

8. Öğrenci velileri ile işbirliği yapar.

9. Kurumsal paydaşlarla işbirliği yapar.

TED Ankara Koleji Oyun ve Fiziki Etkinlikler - Beden Eğitimi ve Spor Dersi çeşitli fiziksel etkinliklere ve sporlara özgü hareket becerilerini geliştirerek hareket kavram ve ilkeleri ile hareket strateji ve taktiklerinin çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanılmasına olanak tanır. Fiziksel etkinliklere ve sporlara düzenli olarak katılma yoluyla sporu yaşam felsefesi haline getirme desteklenir. Hareket ve spora özgü becerilerin yanı sıra bilişsel ve sosyal becerilerin gelişimine katkı sağlanarak kültürel birikim ve değerlere yönelik farkındalık yaratılır.

Programda üç temel öğrenme alanı (Hareket- Zindelik-Kişisel ve Sosyal Gelişim)  ve bu öğrenme alanlarına ilişkin kazanımlar belirlenmiştir. Öğrenci merkezli, öğretim sürecinin tamamını kapsayan, sürekli ve çok yönlü bir ölçme değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Öğrenme öğretme süreçlerinin her aşamasında öğrenciye ne bildiği, ne anladığı, ne hissettiği, ne öğrendiği ile ilgili bilgi, duygu, düşünce ve becerilerine yönelik tespit, takip, geri bildirim ve yönlendirme imkânı tanınmaktadır. Bu anlayışla, öğrencilerin mevcut ilgi, bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi, uzun süreli sürdürülebilirliğinin sağlanması, üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi ve spor kulübüne yönlendirilmesi, profesyonel spor yaşantılarının desteklenmesi hedeflenmektedir.      

Bu genel amaçlara ve öğretim programı kapsamına yönelik olarak Okul Bilgi Portalı altında beden eğitimi ve spor bölümü oluşturulmuştur. Öğrencilerin fiziksel gelişim ve fiziksel uygunluklarına ilişkin öğretim yılı başı, ortası ve sonunda yapılan ölçüm sonuçlarının bu bölümde yer alması planlanmıştır. Ölçüm sonuçları sınıf, yaş, cinsiyet değişkenlerine göre uluslararası normlarla kıyaslanarak bireysel ve okul geneline ilişkin veri sağlanmakta, elde edilen verilerle eğitsel koçluk desteği ihtiyacı olan öğrencilere antrenman programları önerilmektedir.

TED Ankara Koleji Lise Beden Eğitimi ve Sporprogramını tamamlayan öğrenciler için en az üç spor grubundan birer spor dalına istekle katılmasını sağlayacak düzeyde hareket yeterliliği göstermesi, katıldıkları fiziksel etkinlikler ve sporlara özgü haraket becerilerini analiz etmesi, hareket becerilerini geliştirmek için uyguladıkları antrenman planlarının etkisinin değerlendirilmesi ve katıldıkları fiziksel etkinlikler ve sporlara özgü strateji ve taktikleri etkili kullanarak strateji geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra katıldığı spor branşının sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğuna katkılarını açıklaması, zindeliği oluşturan kavramları yorumlaması, spora katılımın zindeliklerine olan etkilerini değerlendirmesi amaçlanmaktadır. En az üç gün orta ve yüksek şiddetli fiziksel etkinliklere katılımı yaşam biçimi haline getirmesi beklenir.

Öğrencilerin yaş ve sınıf düzeylerine uygun eğitsel-sportif oyunlar, yüzme, fizyolojik ve anatomik bilgiyi destekleyecek spor etkinlikleriyle öğrenciler için nitelikli öğrenme öğretme süreçleri ile etkin öğrenme ortamları oluşturulmaktadır.

 

Yıl içinde program geliştirme, ölçme değerlendirme uzmanlarımız ve zümre öğretmenlerinden oluşan çalışma grupları ile öğretim programını zenginleştirmeye yönelik öğrenme-öğretme süreçlerini geliştirme ve program değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir