Felsefe

FELSEFE DERSİ

Felsefe dersimizin amacı; öğrencilerimize felsefe konularının insan yaşamındaki önemini kavratmak ve ayrıca öğrencilerimizin insanın siyasi, ahlaki, estetik değerleri olan bir varlık olduğunun farkına varmalarını sağlamaktır. Bunun yanı sıra insanı ilgilendiren bir problemin farklı yöntem ve farklı bakış açıları ile ele alınabileceğini felsefe tarihinden örnekler vererek öğrencilerimize göstermeyi ve bu örnekler aracılığı ile öğrencilerimizde eleştirel düşünmenin ve hoşgörü kültürünün yerleşmesine olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Sorgulayan, araştıran, bütüncül bir bakış açısı geliştirebilen, sorumluluk sahibi, tartışan, yeniliklere açık, takım çalışması yapabilen, analitik düşünen, özgün fikirler üreten ve düşünmeyi öğrenen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

PSİKOLOJİ DERSİ

Dünya, bilgi birikimini toplumun ve insanlığın yararına kullanabilecek, araştırmacı, eleştirel düşünen, öz değer sahibi, duyarlılığı yüksek, problem çözme becerisine sahip bireylerin varlığını önemsemektedir. Bu anlamda psikoloji, bireyin kendini tanımasına, yaşamına ve başkalarının yaşamına objektif bakmasına, farkındalığının artmasına, düşüncelerini eyleme dönüştürme becerisi geliştirmesine ve insan ilişkilerindeki dinamikleri daha iyi anlamasına yardımcı olur.  Öğrencilerimize temel psikoloji bilgisi ve bu bilgiyi yaşama aktarma becerisi kazandırmayı; insan ilişkilerinde daha başarılı, yaşamlarında daha mutlu olmalarını sağlayacak farkındalığa ulaşmalarına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

SOSYOLOJİ DERSİ

Öğrencilerimiz, hızla değişen toplumsal koşulları nesnel bir biçimde analiz etme imkanını bize sunan sosyoloji biliminin üzerinde durduğu temel problemler ve kavramları öğrenirken; içinde yaşadıkları sosyal gurup ve kurumları, yaşamlarını çepeçevre saran süreçleri, olay ve olguları, küreselleşen dünyadaki yerlerini, toplumsal denetim mekanizmalarını, kültürel süreçleri, sosyal yapıdaki değişim ve gelişimin zorunluluğunu ve bunu etkileyen nedenleri fark edeceklerdir. Böylelikle birer 21.yüzyıl insanı olarak sosyal bir bilince sahip olmasını istediğimiz öğrencilerimizi toplumsal süreçleri analiz edebilen, sosyal bilim literatürüne hakim toplumsal sorunlara duyarlı gençler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.

YYT (20. YÜZYILDA TÜRKİYE)  DERSİ

11. ve 12. Sınıf UB Programında, TM alanında yer alan bu dersimizde, Dünya’ da ve Türkiye’ de geçmişten bugüne kadar gerçekleşmiş olan tarihsel, sosyolojik ve coğrafi gelişmelere disiplinler arası işbirliği ile yaklaşarak öğrencilerin bilinçlenmesi, duyarlılık kazanması, kavramları, terimleri ve teknikleri uygulamalarını sağlayarak sosyal araştırmaya uygun dil kullanabilmelerini konuları ilişkilendirerek sağlam kanıtlara dayalı savları ve yorumları sunmalarını sağlama becerisini kazandırabilmeyi amaçlıyoruz.