2006-2007 ÖSYS Sonuçları

2006-2007 ÖSS Sonuçları

2007 ÖSS'ye TED Ankara Koleji'nden 431 öğrencimiz girmiştir. 2007 ÖSS'de herhangi bir puan türünde ilk 1000'e giren 15öğrencimiz bulunmaktadır. İlk 1000'e giren öğrencilerin puan türlerine göre dağılımı Tablo 1'dedir.

Tablo 1
İlk 1000'e Giren Öğrencilerin Puan Türlerine Göre Dağılımı

YÖSS Puan Türleri
0,3 AOBP'li
0,8 AOBP'li
SÖZEL-1
6
6
SAYISAL-1
5
5
EŞİT-AĞIRLIKLI-1
5
5
SÖZEL-2
1
1
SAYISAL-2
7
7
EŞİT-AĞIRLIKLI-2
5
5
YABANCI DİL
0
1
TOPLAM DERECE
29
30

Türkiye genelinde ve TED Ankara Koleji'nde öğrencilerin aldığı maksimum puanların türlerine göre dağılımı Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2
2007 ÖSS'de Öğrencilerin Aldığı Maksimum Puanların Türlerine Göre Dağılımı
(Türkiye Geneliyle Karşılaştırılması)

Puan Türleri
Türkiye Genelinde 
En Yüksek Puanlar
2007 ÖSS Sonuçlarına Göre 
TED Ankara Koleji Genelinde 
En Yüksek Puanlar
SÖZEL-1
300
298,009
SAYISAL-1
300
299,413
EŞİT-AĞIRLIKLI-1
300
299,101
SÖZEL-2
300
288,249
SAYISAL-2
300
295,371
EŞİT-AĞIRLIKLI-2
300
294,678
YABANDI DİL
300
274,031

Tablo 2 incelendiğinde, TED Ankara Koleji genelindeki en yüksek puanların, özellikle Sayısal-1, Eşit Ağırlıklı-1 ve Sayısal-2 puan türlerinde Türkiye genelinde alınan en yüksek puanlara oldukça yakın olduğu görülmektedir.

2007 ÖSS'ye başvuran 431 öğrencimizin puanlarının dağılımı Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3
Baraj Puan Aralıklarına Göre
Okul Geneli, ÇAGEP ve UB Öğrencilerinin Dağılımları

Puan
Aralıkları
159,999
Puan ve Altı
160,000-184,999
Puan Aralığı
185,000 Puan
ve Üstü
Toplam
Yerleştirilme Hakkı
Kazanan Öğrenci
Yüzdesi
Okul Geneli
-
7
424
431
%100
ÇAGEP
-
-
64
64
%100
UB
-
-
94
94
%100

Tablo 3 incelendiğinde, üniversitelere yerleştirilme hakkı kazanamayan öğrenci bulunmadığı, 7 öğrencinin üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine ve 424 öğrencinin de 4 yıllık bölümlerine yerleştirilme hakkı kazandığı görülmektedir.ÇAGEP ve UB öğrencilerimizin tümünün 185 ve üstü puan alarak 4 yıllık üniversitelere yerleştirilme hakkı kazandığı görülmektedir.

2007 yılında ÖSYM tarafından yapılan değişiklikle öğrencilerin diploma notları 5'lik sistem yerine 100'lük sistemde değerlendirilmiştir. 2007 ÖSS'ye katılan öğrencilerin ortaöğretim diploma puanları, OBP ve AOBP'lerine ilişkin istatistikler Tablo 4'te, diploma not dağılımı Grafik 1'de verilmiştir.

Tablo 4
Diploma Puanı, OBP ve AOBP'lere İlişkin İstatistikler

Puan İstatistikleri
Diploma
Puanı
OBP
AOBP
Sözel
AOBP
Sayısal
AOBP
Eşit
Ağırlıklı
Puanı Hesaplanan Öğrenci Sayısı
431,00
431,00
431,00
431,00
431,00
Ortalama
78,48
79,09
92,40
90,76
92,52
En Düşük Puan
44,37
50,00
81,82
77,91
82,13
En Yüksek Puan
98,99
100,00
100,00
100,00
100,00

 

Tablo ve Grafik incelendiğinde, öğrencilerin çoğunluğunun diploma puanları, OBP ve AOBP'lerinin ortalamanın üstünde ve birbirlerinden farklı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerimizin YÖSS puanlarına katkısı olan AOBP'lerin ortalamasının 90 puanın üzerinde ve oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir.

2006 yılında ÖSS sisteminde, kapsam, soru sayısı, puan türleri bakımından değişiklikler yapılmıştır. Bu nedenle puan ortalamalarının yıllara göre karşılaştırılması yalnızca 2006 ve 2007 ÖSS'ler için mümkün olmaktadır. Öğrencilerin yerleştirilme hakkı kazanma durumları 2003 - 2007 yılları için karşılaştırmalı olarak Tablo 5'te görülmektedir.

Tablo 5
Yıllara Göre Puan Aralıklarında Yer Alan Öğrenci Sayıları

Öğrenci
durumları
2004 Yılı
2005 Yılı
2006 Yılı
2007 Yılı
Kişi Sayısı
Yüzde
Kişi Sayısı
Yüzde
Kişi Sayısı
Yüzde
Kişi Sayısı
Yüzde
Mezun Olan Öğrenci Sayısı
539
100,00
309
100
357
100,00
431
100,00
Sonucuna Ulaşılan Öğr. S.
538
99,81
309
100
353
98,88
431
100,00
Yerleştirilme Hakkı Kazanamayan
5
0,93
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2 Yıllık Fakültelere Yerleştirilme Hakkı Kazanan
6
1,11
3
0,07
4
1,12
7
1,62
4 Yıllık Fakültelere Yerleştirilme Hakkı Kazanan
527
97,77
306
99,03
349
97,76
424
98,38

 

Tablo 5 incelendiğinde, 4 yıllık fakültelere yerleştirilme hakkı kazanan öğrencilerin oranının son dört yılda %97'nin üzerinde olduğu görülmektedir.

2007 ÖSS değerlendirmeleri sonucunda;

TED Ankara Koleji genelindeki en yüksek puanların, özellikle Sayısal-1, Eşit Ağırlıklı-1 ve Sayısal-2 puan türlerinde Türkiye genelinde alınan en yüksek puanlara oldukça yakın olduğu,
Üniversitelere yerleştirilme hakkı kazanamayan öğrenci bulunmadığı, 7 öğrencinin üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine ve 424öğrencinin de 4 yıllık bölümlerine yerleştirilme hakkı kazandığı, ÇAGEP ve UB öğrencilerimizin tümünün 185 ve üstü puan alarak 4yıllık üniversitelere yerleştirilme hakkı kazandığı, 2007 ÖSS sonucunda; herhangi bir puan türünde ilk 1000'e giren 15 öğrenci bulunduğu, Öğrencilerimizin YÖSS puanlarına katkısı olan AOBP'lerin ortalamasının 90 civarında ve oldukça yüksek olduğu, 4 yıllıkfakültelere yerleştirilme hakkı kazanan öğrencilerin oranının son dört yılda %97'nin üzerinde olduğu belirlenmiştir.