Okulumuzda Sağlık Hizmetleri

Sağlık Politikamız

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Sağlık Merkezinin amacı; öğrenci ve çalışanların sağlık kapasitesini yükseltmek, çalışana ve öğrenciye okul ortamından gelebilecek zararları önlemek, çalışan ile iş, öğrenci ile eğitim faaliyetleri arasındaki uyumu sağlamaktır.


Vakıf Sağlık Merkezinin Amaçları Doğrultusunda Verdiği Hizmetler;

  • Koruyucu Sağlık Hizmetleri
  • Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında,
  • Okula yeni başlayan öğrencilerin ve çalışanların kabul muayeneleri,
  • Lisanslı sporcuların spora başlangıç ve periyodik muayeneleri, 
  • Aşılamalar ve Sağlık Bakanlığı - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulanan rutin aşılamaların takip ve gözetimi,
  • İhtiyaca göre sağlık taramaları,
  • Çevre sağlığı - sanitasyon hizmetleri , okul sağlık gezileri ile gıda ve gıda nevi işlerde çalışanların sağlık kontrollerinin takibi, içme suyu vasfına uygun suyun periyodik analizleri yer almaktadır


Geliştirici Sağlık Hizmetleri

Sağlık eğitimi olarak tanımladığımız geliştirici sağlık hizmetleri kapsamında; ağız - diş sağlığı, sağlıklı ve dengeli büyüme ve gelişme, ilkyardım, madde bağımlılığı, AIDS, cinsel eğitim gibi konularda sürekli eğitimler verilmekte, bunun yanısıra sağlıkla ilgili özel günlerde veya ihtiyaca ilişkin belirlenen konularda öğrenci ve çalışanlara eğitim programları düzenlenmektedir. Bu programlar gerektiğinde üniversite desteği alınarak yürütülmektedir.


Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri

Birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetleri olarak tanımladığımız bu başlık altında öğrencilerin ve çalışanların poliklinik başvuruları değerlendirilerek tedavileri yapılmakta, tetkikler istenmekte, gerektiğinde ise 2. veya 3. basamak sağlık merkezlerine sevk tavsiyesinde bulunulmaktadır. Sağlık merkezimiz tarafından takibi yapılan öğrenci ve çalışanlarımızın tıbbi müşahedesi de bu kapsamda gerçekleştirilmektedir.


Acil Sağlık Hizmetleri 

Okul kazaları ve akut gelişen acil hastalıklarda ihtiyaç olduğunda sağlık ünitelerimiz, tam teşekküllü acil yardım ambulansı ile bir doktor, bir paramedik ve bir sürücüden oluşan acil sağlık ekibiyle beraber acil müdahelelerde bulunmaktadır. Ambulans hizmetleri kapsamında kampüste haftanın yedi günü, 07:00-20:00 saatleri arasında kesintisiz hizmet ve hospitalizasyon gerçekleştirilmektedir.

Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri

Öğrencilere yönelik rehabilitasyon hizmetleri Danışma Rehberlik merkezi ile ortaklaşa bir ekip anlayışı içinde yürütülmektedir.

Öğretmen ve personelimizin, başvurularıyla beraber, gereken durumlarda "psikoanalitik yönelimli bütüncül psikoterapi" danışma ve yönlendirme hizmetleri verilmektedir.

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI'NDA ÇEVRE SAĞLIĞI VE SANİTASYON HİZMETLERİNDEN...

Okul sağlığı; öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı ve güvenli okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi çalışmalarının tümü olarak tanımlanırken bunun içerisinde "Sağlıklı Okul Çevresi" ayrıca bir önem taşımaktadır. Sağlıklı okul hayatı, güvenilir ve sağlıklı fizik ve sosyal çevreyi sağlamayı amaçlarken okullardaki çevrenin sağlık koşullarına uygun olmasının da çok önemli gerçekleri vardır:

1) Günlük yaşamlarının önemlice bir kısmını okulda geçiren öğrenci ve çalışların okul ve çevre koşullarından etkilendikleri bilinmektedir.
2) Okul çevresinin öğrencilere örnek oluşturacak şekilde olması gereklidir.
3) Okul çağı öğrenciler için özellikli bir dönemdir.

Bu nedenle okullarda çevre sağlığı ve sanitasyon hizmetlerine özel önem gösterilmelidir.
Bu evrensel değerlerden güç alarak TED Ankara Koleji Vakfı Okulları çevre sağlığı ve sanitasyon hizmetlerini Vakıf Sağlık Merkezi Müdürlüğü'nün öncülüğünde, bir ekip anlayışı içerisinde diğer birimlerle ve gerektiğinde okul dışı kurumlarla ilişkilenerek sürdürmektedir.
Çevre sağlığı ve sanitasyon hizmetleri okul binalarının fiziksel özelliklerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, su ve gıda güvenliğinin sağlanması , okulda biyolojik, fizik ve kimyasal kirliliğin önlenmesini kapsamaktadır. Bu kapsamda düzenli olarak yürütülen hizmetlerimiz ana hatları ile şöyle belirlenmiştir;

A) TED Ankara Koleji Vakfı Okulları'nda yaklaşık 6000 öğrenci ve 800'e yakın çalışan ile yine bir takım destek hizmetlerinde görev alan müstecir firma çalışanları bulunmaktadır. Toplu yaşanılan yerler ve özellikle Kampüs'ümüz düşünüldüğünde, yoğun bir nüfusun bulunduğu dikkate alınırsa; içme ve kullanma sularımızın bir hassasiyet içerisinde, gerekli titizlikle değerlendirilmesi gerektiği ortadadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak periyodik olarak her ay içme ve kullanma sularından okul çoğrafyası içerisindeki değişik noktalardan örnekler alınarak T.C. Sağlık Bakanlığı İl Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdürlüğü'ne bakteriyolojik ve kimyasal analize göndermektedir. Analiz sonuçları kurum doktorları tarafından değelendirilmekte ve sonuçlar web sayfamızdan da duyurulmaktadır.
Rutin olarak her ay gerçekleştirdiğimiz su numunelerinin alınıp analize gönderilme işleminin periyodu özelliği olan dönemlerde ( özellikle gastroenterit vakalarının sık görüldüğü aylarda) daha da sıklaştırılmaktadır.
B)  TED Ankara Koleji Vakfı Okulları'nda eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerimiz ve çalışanlarımız okulumuz bünyesindeki mutfaklarda üretimi yapılan gıda ve yemeklere yemekhane ve fast food ünitelerden ulaşmakta, kantinlerden ise MEB tarafından izin verilen hazır ürünler satın alabilmektedir.
Okul mutfak, yemekhane ve kantinleri İş Yeri Hekimleri, İş Güvenliği Uzmanı ve idarecilerimizden oluşan bir ekip tarafından düzenli denetlenmekte, gıda hijyeni ve çalışanların kişisel hijyeni değerlendirilmektedir.
Gıda ve gıda nevi işlerle ilgilenen, gıda üretiminde ve sunumunda bulunan müstecir firma çalışanlarının sağlık kontrolleri (aktif tbc ve portör), muayeneleri ilgili müstecir firma yetkilileri ile beraber paylaşılmakta ve denetlenmektedir.Her çalışanın hijyen eğitim sertifikası bulunmaktadır.
Yemeklerden her gün düzenli gıda örnekleri alınarak uygun koşullarda 72 saat bekletilmekte ve gerektiği zamanlarda ( Gıda kaynaklı olduğu düşünülen ishal, bulantı, kusma şikayetleri olduğunda) bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yaptırılmaktadır.
Gıda numunesi sonuçları da web sayfamızdan duyurulmaktadır.
C) Tatil dönemlerinde yeşil alanların kene ilaçlaması, mutfak ve yemekhanelerin haşere ilçlaması düzenli olarak yaptırılmaktadır.
D)  Kış aylarında , gribal enfeksiyonların yoğun olduğu dönemde sınıf ve ofisler virüs ve bakterileri öldürme özelliğine sahip dezenfektan solüsyonlar ile  paspaslatılmakta , sıra ve masalar aynı solüsyonlarla sildirilmektedir.
E) Tuvaletlerin çöp ve temizlik kontrolleri yapılarak el yıkama broşürleri bulundurulmaktadır.
F ) Spor – sanat merkezinde kullanıma açılan yüzme havuzunun suyunun aylık kimyasal, haftalık bakteriyolojik ve günlük olarak da klor analizleri takip edilmektedir.
G) Tüm okul binaları, derslikler ve laboratuarların uzman ekipçe risk değerlendirmeleri yapılarak sonuçlar idareye iletilmektedir.