Etkinlik Nedir?

Etkinlik nedir?
 
Etkinlik, öğretim programının kazanımlarını (öğrencinin göstermesi beklenen) gerçekleştirmeye yönelik, çevresel özellikler ile öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate alındığı, öğrencilerin öğrenmelerinde aktif rol üstlenerek birbirleriyle ve öğretmenleriyle etkileşimde bulundukları, sonunda bilgiye ulaşarak ulaştıkları bilgiyi yapılandırdıkları bir öğrenme-öğretme sürecidir. Bu süreçte, öğrencilerin etkinlikte belirlenen performans göstergelerini aşama aşama ortaya koyması beklenir. Bu aşamalarda da,
 
* öğrencilerin kompozisyon-şiir-öykü yazma, grafik çizme, deney düzeneği oluşturma, poster hazırlama, proje raporu yazma, vb. ürünler oluşturmaları; 
 
* bilgiyi edinme, edindiği bilgiyi düzenleme ve farklı durumlarda kullanma vb. üst düzey düşünme becerileri göstermeleri; 
* deney yapma, kroki-resim çizme, bir araç tasarlama vb. gözlenebilir performans sergilemeleri; 
 
* grup çalışmasına katılma, başkalarının fikirlerine önem verme, kendini ifade etme, sunum yapma, iletişim kurma vb. alışkanlıklar ve sosyal beceriler geliştirmeleri 
 
beklenmektedir. 
 
Etkinlikler geliştirilirken öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınmalı, geleneksel öğretim yöntem ve teknikleri ile birlikte aktif ve işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi ve çoklu zeka kuramından yararlanılmalıdır. 
 
Aktif öğrenme öğrencilerin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, öğrenmeye etkin olarak katılımlarının sağlandığı, yaparak-yaşayarak öğrenmenin temele alındığı bir öğrenme sürecidir. Bu yöntemle ezbercilik önlenerek düşünen, araştıran, sorgulayan, üreten, sorun çözen ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirilebilir. Programların tümünde ön planda olan yukarıda belirtilen becerilerin gelişmesini sağlayacak birçok aktif öğrenme tekniği vardır. Etkinlikler geliştirilirken hangi tekniğin kullanılacağı ilgili kazanıma, konuya, öğrenci özelliklerine göre değişir.
 
İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminin uygulandığı sınıflarda öğrenciler ortak bir amaç doğrultusunda, küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmaktadırlar. İşbirlikli sınıflarda öğrencilerimiz küçük gruplar halinde etkileşimde bulunurken, öğretmenlerimiz gruplar arasında dolaşarak sadece gereksinim anında onlara yol göstermektedirler. Öğrencilerimiz grup içerisinde soru sorma, eleştirme, tartışma, açıklama yapma gibi faaliyetlerde bulunarak öğrenme yaşantıları geçirmektedirler.
 
Çoklu zekâ kuramına göre, insan beyni, sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, müziksel-ritmik, görsel-uzamsal, içsel, kişilerarası, doğa ve bedensel-kinestetik zekâ olmak üzere sekiz farklı zeka alanını içermektedir. Buna göre öğrenme geleneksellikten kurtarılıp yani tek yönlülükten çıkarılıp çok yönlü bir hal almalıdır. Uyguladığımız etkinliklerde öğrencilerin tüm zekâ alanlarına yönelik uygulamalar yapılmakta ve bireysel farklılıklar göz önüne alınarak öğrencilerin çok yönlü gelişimi sağlanmaktadır.